Tisztelt Pénztártagunk!


Önsegélyező szolgáltatások egészségszámláról – kivonat


1) A Pénztár az önsegélyező szolgáltatásokat csak és kizárólag a pénztártag egyéni számlájának terhére finanszírozza.

2) Önsegélyező szolgáltatás:

a) Önsegélyező szolgáltatás finanszírozására kizárólag a legalább 180 naptári napnál hosszabb idő óta az egyéni egészségszámlára felhalmozódott befizetés használható fel.
b) A Pénztár közösségi szolgáltatást nem nyújt;

3) Önsegélyező szolgáltatások részletes szabályai és törvényi előírásai a szolgáltatási szabályzatban olvashatóak, mely a dokumentumok menüpont alatt található.


Önsegélyező típusú szolgáltatások: (ugrás a dokumentumokhoz)


1. Gyermek születéséhez kapcsolódó ellátások

1/1. Gyermek megszületése, illetve örökbefogadása esetén nyújtható egyszeri, egyösszegű támogatás

a) A magzat (orvos által igazolt) fogantatásának 91. napjától megszületéséig terjedő időszakkal kapcsolatosan nyújtható szolgáltatás, a várandóssággal összefüggő orvosi ellátás igazolt költségének támogatására (A),
b) továbbá a magzat 91. napos korától a megszületéséig a gyermek megszületése esetén, illetve örökbefogadása esetén nyújtható egyszeri, egyösszegű támogatás (B), azaz szülési segély folyósítható a tag és a szolgáltatásra jogosultja jogán,
c) Orvosi költségek megtérítése számla ellenében, összegkorlát nélkül történik (A).
d) A születéshez kapcsolódó egyszeri szolgáltatás összege legfeljebb 500.000 Ft újszülöttenként, örökbefogadottanként.
e) A szolgáltatás a pénztártag, vagy szolgáltatásra jogosult közeli hozzátartozója jogán igényelhető.

1/2. A csecsemőgondozási díj (CSED) és a gyermekgondozási díj (GYED) kiegészítése

a) Csecsemőgondozási díj és a gyermekgondozási díj megállapításának alapjául szolgáló nettó összeg és a folyósított összeg különbözete;
b) A csecsemőgondozási díj folyósítása az igazolás szerint a jogosultság kezdetétől számítottan 168 nap;
c) gyermekgondozási díj a csecsemőgondozási díj lejártát követően a gyermek két éves koráig jár;
d) A jogosultság fennállása alatt igénybe vehető rendszeres, illetve eseti szolgáltatás;
e) A pénztártag és a szolgáltatásra jogosultja jogán is igénybe vehető;

1/3. A gyermekgondozási segély (GYES) és a gyermeknevelési támogatás (GYET) összegének kiegészítése

a) Gyermekgondozási segély és a gyermeknevelési támogatás összegének kiegészítése a folyósítás időtartama alatt, legfeljebb az ellátás összegével megegyező mértékben;
b) A pénztártag és a szolgáltatásra jogosultja jogán is igénybe vehető;
c) Gyermekenként egy arra jogosult személy igényelheti a Pénztár szolgáltatását.

2. Nevelési évkezdési, tanévkezdési (beiskolázási) támogatás

A Pénztár szolgáltatása: a közoktatásról szóló törvényben meghatározott gyermek, tanuló számára, a rá tekintettel a családok támogatásáról szóló törvény szerint családi pótlékra jogosult személy által vásárolt:

a) tankönyv, taneszköz, ruházat árának,
b) valamint a felsőoktatásról szóló törvény 1. számú mellékletében felsorolt, Magyarország államilag elismert Felsőoktatási intézményében hallgatói jogviszonnyal rendelkező 25. életévét be nem töltött természetes személy tekintetében kifizetett, költségtérítés (tandíj), térítési díj, kollégiumi díj, albérleti díj megtérítése.
c) A szolgáltatás rendszeres kifizetésként igényelhető albérleti, kollégiumi díj esetében, egyébként eseti jelleggel, gyermekenként maximum az éves összeghatárig. A beiskolázási támogatás éves összeghatára egy személy részére gyermekenként legfeljebb a tárgyév első napján érvényes havi minimálbér lehet (2017. évben 127.500,-Ft/év/gyermek).
d) A támogatás nyújtása a tanév első napját megelőző 15 napon belül és a tanév utolsó napját követő 15 napon belül kiállított és teljesített számla alapján történik.
e) A felsőoktatási képzés lehet nappali, esti, levelezői vagy távoktatás is.
f) A tag vagy kedvezményezettje nevére és címére szóló számlák számolhatók el, a pénztártag nevére, címére kiállított eredeti számlán a gyermek nevét is – a szolgáltató
g) A pénztártag és a szolgáltatásra jogosultja jogán is igénybe vehető.

3. Álláskeresési támogatás

a) A Pénztár szolgáltatása ezen szolgáltatási körön belül a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény szerinti álláskeresési járadék, álláskeresési segély összegének kiegészítése a folyósítás időtartama alatt, legfeljebb az ellátás alapjául szolgáló összeg mértékéig.
b) A pénztártag és a szolgáltatásra jogosultja jogán is, azon személyek esetében, akiknek jövedelemszerző tevékenysége megszűnt és nyugellátásra nem jogosultak.
c) A jogosultság fennállása alatt bármikor igényelhető, illetve kérhető egyszeri kifizetés.
d) A Pénztár a szolgáltatást egyedi igény alapján utalja ki a jogosultság idejének fennállása alatt.

4. Lakáscélú jelzáloghitel törlesztésének támogatása

a) A DANUBIUS Egészség- és Önsegélyező Pénztár szolgáltatásként a támogatást az Öpt. rendelkezései alapján a folyósító hitelintézet (A), vagy a pénztártag részére (B) fizetheti meg.
b) A lakáscélú jelzáloghitel törlesztésére fordítható támogatás havi összege legfeljebb a tárgyév első napján érvényes havi minimálbér 15 százalékának megfelelő összeg (2017-ben 19.125,-Ft.) lehet.
c) Kizárólag pénztártag részére nyújtható szolgáltatás.
d) A szolgáltatás a tagsági jogviszony alatt az év bármely időpontjában kiállított dokumentum alapján nyújtható.
e) A Pénztár jogosult elbírálni, hogy a benyújtott hitelszerződés lakáscélú hitelszerződésnek minősül.
f) Visszamenőlegesen a benyújtás hónapját megelőző 3 hónapra vonatkozóan fizethető a támogatás.
g) A hitelszerződés megszűnését a pénztártag a megszűnés időpontját követő 8 munkanapon belül köteles bejelenteni a Pénztárnak.

5. Idősgondozás támogatása

a) A pénztártag és a szolgáltatásra jogosultja jogán is nyújtható.
b) Pénztártag vagy bejelentett közeli hozzátartozója részére, gondozási, ápolási intézményben való elhelyezés napi vagy havi díjának támogatása.
c) A támogatás az intézményi elhelyezés tartamára az igazolt napi vagy havi díj, de legfeljebb a nyugdíjminimum napi vagy havi (2017-ben 28.500,-Ft/hó) összegének mértékéig folyósítható.
d) Ugyanazon személyre vonatkozóan egyéni számlánként egy arra jogosult személy veheti igénybe a Pénztár szolgáltatását.

6. Közüzemi díjak finanszírozásának támogatása

a) A Pénztár szolgáltatása: a földgáz ellátásról szóló 2008. évi XL. törvényben és a villamosenergiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvényben meghatározott védendő fogyasztónak minősülő pénztártag által fizetendő közüzemi díjak (villamos energia, gáz, ivóvíz, csatornadíj) megtérítése.
b) A közüzemi díjak finanszírozására fordítható támogatás havi összege legfeljebb a tárgyév első napján érvényes havi minimálbér 15 százalékának megfelelő összeg (2017-ben 19.125,- Ft.) lehet.
c) Kizárólag pénztártag részére nyújtható szolgáltatás.

 

Budapest, 2017. augusztus 14.
DANUBIUS Gyógyüdülők Országos Egészség- és Önsegélyező Pénztára

 

Hirdetések