új tagoknak

A Danubius Egészség- és Önsegélyező Pénztár tagja lehet az a természetes személy, aki

– 16. életévét betöltötte,
– az Alapszabály rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek ismeri el,
– tagdíjfizetést vállal.

A tag felvételének eljárási szabályai

– A tagsági jogviszony létesítésének kezdeményezéséhez az szükséges, hogy a belépni szándékozó, vagy képviselője belépési nyilatkozatot tegyen írásban, azaz a belépési nyilatkozatot kitöltse, aláírja, és azt a pénztárhoz eljuttassa. (Belépési nyilatkozat)
– A tagsági viszonya és tagdíjfizetési kötelezettsége a pénztárhoz benyújtott belépési nyilatkozatnak a pénztár általi elfogadásával kezdődik.

Tagdíj

– Az egységes tagdíj összege valamennyi pénztártagra vonatkozóan egységesen havi 3.200.-Ft,(minimum), de természetesen ennél magasabb összegű tagdíjat is lehet fizetni, sőt eseti befizetésre is lehetőség van.
– A tagdíj havi, negyedéves, vagy éves rendszerességgel fizethető.
– A havi tagdíj a tárgyhó 20. napjáig, a negyedéves tagdíj a negyedév első hónapjának 20. napjáig, az éves tagdíj a belépési nyilatkozat záradékolásának napját magába foglaló hónapot (évforduló) követő hó 20. napjáig esedékes.
– Az egészségpénztár az egységes tagdíjat, az egységes tagdíjnál magasabb tagdíj-befizetéseket (és munkáltatói hozzájárulásokat), a tagok egyéb befizetéseit és a szolgáltatási célú adományokat a következők szerint helyezi el a gazdálkodási alapokban (tartalékokon):

Tagdíj Egyéni befizetés Adomány
Fedezeti tartalék 91% 95% 97%
Működési tartalék 8% 5% 3%
Likviditási tartalék 1% 0% 0%

Fedezeti tartalék – az egyén saját számlája – szolgáltatások finanszírozására szolgál,
Működési tartalék – a pénztár működési költségeit finanszírozza,
Likviditási tartalék – a pénztár fizetőképességének biztosítására szolgál.
(A tartalékképzést illetően az Alapszabály X. fejezete mérvadó!)

Tagdíjfizetés

– munkáltatói átutalással,
– banki átutalással,
– postai készpénzutalvánnyal (csekken).

Egyéni egészségszámla – fedezeti számla

– A pénztártag magántulajdonát képező olyan eszköz, amelyen a pénztár gyűjti, őrzi és kezeli a tag nevére érkezett befizetéseket, amelyen a felhalmozott összegből a tag, vagy az általa feljogosított közeli hozzátartozójának egészségügyi költségeit finanszírozza.
– A pénztár szolgáltatásainak igénybe vétele nincsen várakozási időhöz kötve.
– A pénztártag jogosult a pénztárhoz intézett egyoldalú írásbeli nyilatkozattal az egészségpénztár által vezetett egyéni egészségszámláján nyilvántartott összeg egészét, vagy részét a rendelkezéstől számított 24 naptári hónapra lekötni.
– A lekötött összeg terhére szolgáltatás nem igényelhető.
– A lekötéssel kapcsolatos részletes szabályokat a pénztár Egészségszámla Kezelési Szabályzata rendezi.

Közeli hozzátartozók (adatlap közeli hozzátartozókról)

– házastárs, élettárs,
– egyeneságbeli rokon, (testvér, szülő, gyermek)
– örökbefogadott, mostoha és nevelt gyermek,
– örökbefogadó, mostoha és nevelőszülő,

Szolgáltatások

Az egészségpénztár a pénztártagok, illetve rendelkezésük alapján a közeli hozzátartozóik (a továbbiakban röviden: jogosult) részére az alábbiakban felsorolt, az OEP által nem, vagy csak részben finanszírozott szolgáltatásokat nyújtja:

– Országos Egészségbiztosítási Pénztár által nem, vagy csak részben finanszírozott egészségügyi szolgáltatás kiegészítése, vagy helyettesítése, szűrővizsgálatok. (magán fogorvos, nőgyógyász, szemész, stb.) – szolgáltatói szerződés szükséges,

– Gyógyszer, OGYI engedélyszámmal és forgalomba hozatali engedéllyel rendelkező, gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmények ártámogatása, egyéb ártámogatási szolgáltatások,

– gyógyászati segédeszközök árának támogatása – néhány esetben orvosi engedélyhez kötött,

– pénztártag, vagy közeli hozzátartozója részére nyújtott otthoni gondozás,

– pénztártag betegség miatt keresőképtelensége esetén a kieső jövedelmének teljes vagy részbeni pótlása,

– természetgyógyászati szolgáltatások, azaz a természetgyógyászati tevékenység gyakorlásának egyes kérdéseiről szóló jogszabályban felsorolt, az ott meghatározott feltételeknek megfelelő szolgáltató által nyújtott szolgáltatások – szolgáltatói szerződés szükséges,

– gyógytorna, gyógymasszázs, fizioterápiás kezelések, – szolgáltatói szerződés szükséges,

– gyógyfürdő, mozgásszervi betegeket ellátó nappali kórház, gyógyfürdőkórház, szanatórium, éghajlati gyógyintézet, klímagyógyintézet, gyógyvíz-ivócsarnok és gyógybarlang (barlangterápiás intézet) egészségügyi szolgáltatásai; – szolgáltatói szerződés szükséges,

– rekreációs üdülés és gyógyüdülés és egészségügyi üdülés – egyedi igénybevételnél naptári évente maximum 160 ezer Ft összegben, közeli hozzátartozóval közös igénybevétel esetén maximum 240 ezer Ft összegben, – szolgáltatói szerződés és orvosi engedély szükséges,

– közfürdők fürdőgyógyászati részlege által nyújtott gyógykezelések igénybevétele; – szolgáltatói szerződés szükséges,

– sporttevékenységhez közvetlenül kapcsolódó szolgáltatások, így pálya-, uszoda-, terembérlet, sportfoglalkozáson részvételre jogosító stb. bérlet (de nem számolható el utazás, étkezés, szállás, sportruházat költsége) – szolgáltatói szerződés és orvosi engedély szükséges,

– aktív testmozgást segítő sporteszköz (ideértve a sporttevékenység során a testi épséget közvetlenül védő kiegészítő eszközöket is, mint kar-, könyök-, térd- és fejvédő) vásárlásának támogatása – egyedi igénybevételnél naptári évente maximum 75 ezer Ft összegben, közeli hozzátartozóval közös igénybevétel esetén maximum 113 ezer Ft összegben – orvosi engedély szükséges,

– braille írással készült könyvek, magazinok árának a támogatása,

– mozgáskorlátozott, megváltozott egészségi állapotú személyek életvitelét megkönnyítő speciális eszközök árának támogatása, lakókörnyezetük szükségleteikhez igazodó átalakítása költségeinek támogatása, így különösen korlátok, kapaszkodók felszerelése, ajtók, kijárok, folyosók szélesítése, emelőeszközök beszerelése,

– vakvezető kutyával összefüggésben felmerült költségek támogatás,

– kúraprogramok: – szolgáltatói szerződés szükséges;
a) szenvedélybetegségekről való leszoktatásra irányuló kezelések,
b) méregtelenítő kúra;
c) léböjt kúra;
d) preventív kúra mozgásszervi panaszok megelőzésére;
e) fogyókúra program;

– alapszűrések – szolgáltatói szerződés szükséges;
a) méhnyakrák szűrés;
b) emlőrákszűrés;
c) vastagbélrák szűrés;
d) prosztatarákszűrés;
e) mozgásszervi szűrés;
f) aids-szűrés;
g) mentális zavarok korai felismerését célzó szűrés;
h) fogászati szűrés;

– egészségügyi állapotfelmérés,

– SZEMÉLYES EGÉSZSÉGTERV készítés – szolgáltatói szerződés szükséges,

a) Leyden mutáció szűrés
b) méhnyakrák szűrés;
c) emlőrákszűrés;
d) vastagbélrák szűrés;
e) prosztatarákszűrés;
f) aids-szűrés;
g) mentális zavarok korai felismerését célzó szűrés;
h) fogászati szűrés;

Benyújtott számlák kifizetése

Az egészségpénztári szolgáltatások kifizetéséhez minden esetben számlát kell benyújtani.

– A szolgáltatás igénybevételéhez nem kell szolgáltatói szerződést kötni – ebben az esetben a számlát a tag nevére és címére kell kiállítani, (gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök, stb.)

– A szolgáltatás igénybevételéhez kell szolgáltatói szerződést kötni – ebben az esetben a számlát a pénztár nevére és címére kell kiállítani úgy, hogy a szolgáltató a számlán fel kell, hogy tüntesse az igénybe vevő pénztártag, vagy közeli hozzátartozójának nevét, vagy azonosítóját.

– Számlakísérő nyomtatvány (számlakísérő)

Szolgáltatói szerződés
– Vannak olyan egészségpénztári szolgáltatások, amelyeket csak a szolgáltatóval kötött szerződés után lehet egészségszámla terhére igénybe venni. (Ezen szolgáltatásokat törvény írja elő) (szolgáltatói szerződés)

– A szolgáltatóval a pénztár szerződik, ezért nem kell minden tagnak új szerződést kötni.

Orvosi indikáció

Az egészségpénztári szolgáltatásoknak meghatározott körét csak orvosi beutaló, vagy javaslat alapján lehet igénybe venni. Ezen orvosi beutalót, vagy javaslatot minden esetben csatolni kell a számla mellé . (orvosi indikáció)

Kedvezményezett kijelölése (adatlap kedvezményezett kijelöléséről)
– A tag halála esetén az egyéni számla a hagyatékának nem része. A tag a halála esetére természetes személy kedvezményezettet jelölhet a belépési nyilatkozaton, vagy közokiratban, illetve teljes bizonyító erejű magánokiratban (haláleseti kedvezményezett).

– Amennyiben a tag egyidejűleg több kedvezményezettet jelöl meg, akkor ellenkező rendelkezése hiányában a megjelölt személyek egyenlő arányban válnak jogosulttá.

– Ha a pénztártag kedvezményezettet nem jelölt, vagy a jelölés hatályát vesztette, akkor a tag természetes személy örökösét öröklése arányában kell kedvezményezettnek tekinteni.

A tagsági jogviszony megszűnik
– a tag kilépésével,

– a tag halálával, ha a tag más pénztárba lép át,

– ha a késedelmes tag a hátralékos tagdíjat az Alapszabályban meghatározott időpontig nem fizeti meg, és így a tagdíjhátralék utólagos rendezésére az Alapszabály szerint nyitva állott lehetőséget elmulasztotta;

– a pénztár jogutód nélküli megszűnésével.

Tagi elszámolás a tagviszony megszűntekor

A tagsági jogviszony megszűnésekor a pénztár az elszámolás során köteles az egyéni számlára jóváírt összegeket a hozamokkal együtt a jogosultnak kiadni, a jogosult pedig köteles a pénztár által jogszerűen felszámított költségeket a pénztárnak megtéríteni.

A pénztártag a fedezeti tartalékból az egyéni számla egyenlegeként a pénztárral szemben fennálló pénzbeli követelését átlépés esetén a másik pénztárba átutaltathatja (átlépés) vagy felveheti, ebben az esetben a kifizetés az adó és más közteherszabályok szempontjából jövedelemnek minősül. (kifizetés).

Befektetési politika

A Danubius Egészség- és Önsegélyező Pénztár befektetési politikája és eljárásrendje évenkénti bontásban az alábbi linkekről tölthető le és tekinthető meg PDF formátumban;

Danubius Egészség- és Önsegélyező Pénztár befektetési politika 2016.
Danubius Egészség- és Önsegélyező Pénztár befektetési politika 2017.
Danubius Egészség- és Önsegélyező Pénztár befektetési politika 2018.